Jelaskan jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya

Jelaskan jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya

Jawaban

Jelaskan jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya …

Jawaban :

1. Zakat emas dan perak, Nisab emas adalah ketika sudah mencapai 85 gram (20 dinar) dan telah dimiliki selama satu tahun atau lebih. Nisab perak adalah 600 gram (200 dirham) dan telah mencapai haul (satu tahun)

2. Zakat pertanian, zakat harta dari hasil pertanian dan perkebunan, nisab dari harta pertanian adalah 5 wassaq atau setara dengan 653 kg.

3. Zakat pertambangan (ma’din), setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan dan berlaku jika hasilnya mencapai nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram).

4. Zakat perniagaan, termasuk harta yang digunakan untuk keperluan jual beli.

5. Zakat hasil laut, Ada pendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai satu nisab. ada pula yang berpendapat bahwa kekayaan hasil laut zakatnya 20% (1/5).

6. Zakat hasil ternak, yaitu wajib seseorang yang memiliki binatang ternak untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya.

7. Zakat harta temuan, tidak terikat haul maupun nisab dan kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan tersebut.

____________________

Pembahasan :

Zakat

  • Zakat merupakan Rukun Islam ke tiga. Menurut bahasa Arab kata Zakat berasal dari kata ???? atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan setiap umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Jenis-Jenis Zakat

Zakat Fitrah / Jiwa (Nafs)

  • Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg beras atau makanan pokok per jiwa atau 3,5 liter.

Zakat Harta (Maal)

  • Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup dari emas dan perak, pertanian, pertambangan, perniagaan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan.

____________________

Leave a Comment