Arti pidarta, unsur-unsur pidarta

Arti pidarta, unsur-unsur pidarta

Jawaban

Pidarta inggih punika bebaosan marupa daging pikayunan sane kawedar majeng anak sareng akeh, mangda napi sane kawedar prasida karesepang saha kalaksanayang.

Tata cara sajeroning maktayang pidarta:

Pidarta tutur inggih punika pidarta sane kawedar sangkaning dadakan utawi nenten madasar antuk pangrencana.

Pidarta sasuratan inggih punika pidarta sane kawedar sangkaning sampun kasiagayang teksnyane.

Pidarta arda tutur inggih punika pidarta sane kabaktayang ngangge ringkesan utawi skema, sane lumrah kabaktayang olih pangenter acara utawi ugrawakia.

Tata cara sajeroning makarya pidarata:

Murda

Pamahbah / Pendahuluan

Pangastawa

Rasa angayubagia

3 Daging pidarta  

4. Pamuput  

– Matur suksma  

– Nyutetang daging baos  

– Nunas pengampura  

– Salam penutup

Agem utawi tetikes mapidarta:

1.Wicara inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema  

2.Wirama inggih punika vocal / intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sane mirengan  

3.Wirasa inggih punika kawagedan maktayang pidrta antuk rasa mangda neneten sakadi anak ngapalan.

4.Wiraga inggih punika semita utawi laras sang sane maktayang  

5.Wesata inggih punika nyobiahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga.

Luir bebaosan pidarta:

1.Dharma wacana inggih punika bebaosan pidarta sane kawedar majeng anak sareng akeh sane madaging indik sastra agama  

2.Sambrama wacana inggih punika bebaosan pidarta sane kawedar pinaka panyaggra tamiu sajeroning upacara adat utawi agama.

3.Dharma tula inggih punika mabligbagan (diskusi)  

4.Widhya tula inggih punika mabligbagan saindim daging kaweruhan (ilmu pengetahuan)

5Dharma suaka inggih punika bebaosan pidarta sane daging ipun wenten sane jagi kasuakayang.

6.Atur piuning inggih punika mabebaosan mabas abali alus sane nguningayang kawentenan karya sane jagi kalaksanayang.

Contoh Pidarta Bahasa Bali:

Bali Wisata Budaya

Para Darsika miwah uleman sane wangiang titiang,

Taler para Ida dane utawi semton pamilet sane sihin titiang,

Om Swastyastu,

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, saantukan wantah sangkaning asung kertha wara nugraha Ida, mawinan iraga prasida kacunduk sadu arep sakadi mangkin ring galahe sane becik puniki. Ampure ping banget lungsurin titiang ring Ida dane sinamian riantuk tambet titiange kalintang, nanging purun nglangkungin linggih Ida dane pacang maatur-atur samatra nganinin Indik ” Bali Wisata Budaya”.

Ida-dane Pamiarsa sane kasumayang titiang,

Sakadi sane ketah kauningin, kantos mangkin Pulau Bali kantun kaangken pinaka “Pulau Seni Budaya, Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura miwah Pulau Sorga utawi The Last Paradise”. Sajaba punika Bali kabaos pinaka daerah tatujon wisata Indonesia Bagian Tengah. Sajeroning nitenin linggihe pinaka daerah tatujon wisata, Bali ngemanggehang Pariwisata Budaya pinaka daya tarik wisatawane sane pinih utama. Duaning asapunika, budaya Baline patut kaupapira mangda prasida ajeg, kukuh miwah lestari. Yening budaya Bali ne sampun rered utawi runtuh, pariwisata Baline pacang taler sayan rered tur padem, mawinan pawangunan ring Bali nenten pacang prasida mamargi antar.

Sane mangkin, ngiring baosang, asapunapi tata carane mangda budaya Bali ne prasida ajeg kantos kapungkur wekas? Para jana Bali ne saking dumun sampun kaloktah pinaka masyarakat gotong royong, nginggilang rasa sagilik-saguluk salunglung sabayantaka sarpanaya utawi ngelarang kesatuan miwah persatuan mangda prasida ngemolihang kasukertan. Dasar kahuripan puniki raris kemargiang antuk:

1. Mikukuhang tur ngrajegang Sang Hyang Agama (Puniki manut ring pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa).

2. Nginggilang tata prawertining Maagama Hindu (Tegesnyane ring ngelimbakang seni budaya Bali patut kadasarin antuk sasunduk miwah tata sulur agama).

3. Ngrajegang Tata sukertaning desa saha pawongannyane sekala lan niskala. (Puniki mepiteges mangda sareng sami mamiara tata sukerta utawi keamanan desa antuk ngemargiang daging awig-awig Desa Pakraman sekala miwah niskala).

4. Nincapang Pangweruh, Kasusilan, miwah Pangupajiwa. (Tegesnyane nenten surud-surud melajahang rage, nelebang daging sastra agama miwah teknologi maka bekel kahuripan anggen ngerereh pangupajiwa).

Ida-dane, sane wangiang titiang,

Sajaba punika, utsaha ngajegang seni miwah budaya Bali ketah kadasarin antuk dasar panglimbakan pawangunan adat Bali ne, warisan leluhur sane pinih utama sane kawastanin ajahan “Tri Hita Karana” minakadi Parahyangan, Pawongan,miwah Palemahan.

1. Parahyangan, meteges ngutamayang pawangunan sekala niskala taler nangun “hubungan” sane harmonis, medasar antuk manah suci majeng ring Ida Sag Hyang Widhi Wasa. Conto nyane inggih punika, melajahang rage, rajin metirtha yatra, mecikang genah-genah suci/Pura. Mangda polih pasuecan ring Ida Hyang Parama Kawi.

Leave a Comment