1. Naon nu disebut paguneman téh??

1. Naon nu disebut paguneman téh??

Jawaban

Jawaban:

Jawabanmu

IlukmanTeaching Assistant

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Paguneman

Kelas : VII (1 SMP)

Pembahasan : sekelas donk

Paguneman nyaeta ngawangkong atawa nyarita dua arah, antar dua urang atawa leuwih, silih tempas atawa silih tanya jawab, sarta ngagunakeun kalimah langsung. Ditilik tina suasanana, aya dua rupa wangun paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Conto paguneman resmi nyaeta saperti sawala atawa diskusi. Sedengkeun conto paguneman teu resmi nyaeta saperti ngawangkong jeung babaturan sorangan.

Dina paguneman aya sawatara aturan atawa panduan anu perlu diperhatikeun sangkan paguneman bisa lumangsung merenah, kaharti jeung keuna kana maksudna. Aturan atawa panduan anu dimaksud nyaeta anu aya patalina jeung bentesna sora atawa lafal dina waktu nyarita, luhur handapna sora atawa lentong, pilihan kekecapan anu merenah, sarta penjiwaan dina waktu nyarita.

Klik agar user lain tahu, seberapa membantu jawaban ini

Leave a Comment